İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Revizyon 02 Belgelendirme Programı

İlgili Meslek Standardı: İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı (11UMS0143-6)

İlk Yayın Tarihi: 19.07.2011

Revizyon No ve Revizyon Tarihi: 02/21.07.2018

Yeterliliğin Yapısı: Yeterlilik aşağıdaki zorunlu birimlerden meydana gelmektedir:

 • 11UY00017-6/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Kalite, Çalışma Mevzuatı ve Mesleki Gelişim
 • 11UY00017-6/A2: Danışanlara Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi
 • 11UY00017-6/A3: İşverenlere, Eğitim ve Öğretim Kurumlarına Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi

Yeterlilik Sınavına Giriş Şartı: Bir yükseköğretim kurumundan en az lisans düzeyinde mezun olmak.  Bu ulusal yeterliliğin A2 ve A3 yeterlilik birimlerinin EK A2-1 ve EK A3-1 kapsamlarında tanımlanan konularda eğitim almış olmak. (Eğitim süresi asgari olarak en az toplam 100 saat)

EK A2-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Önerilen Eğitime İlişkin Bilgiler Eğitim İçeriği:

1. Danışmanlık Sürecini Planlama ve Yürütme (21 saat)

1.1.Görüşme Öncesi Hazırlık Faaliyetleri

1.2.Danışanla Görüşme Uygulaması (Bireysel ve Grup Bazlı)

1.3.Danışanı Tanımaya Yönelik Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları

1.4.Danışan Eylem Planı Hazırlama ve İzleme

1.5.Danışan Portföyünü Yönetme

1.6.Dezavantajlı Bireylere Yönelik Danışmanlık Hizmetleri

1.7.İş Arama Teknikleri ve Özgeçmiş Hazırlama/Europass Sistemi

2. Danışmanlık Etik, İlke ve Becerileri (40 saat)

2.1.Danışmanlık Sürecinde Bilgi Toplama, Değerlendirme ve Raporlama Yöntemleri

2.2.Danışmanlık Hizmetlerinde Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

2.3.İhtiyaç Analizi Teknikleri

2.4.Danışmanlık Sürecinde Etkili İletişim, Görüşme ve İkna Teknikleri

2.5.Problem Çözme ve Karar Verme Teknikleri

2.6.Temel Mentorluk ve Koçluk Teknikleri

2.7.Temel İnsan ve İşsiz Psikolojisi Bilgisi

2.8.Temel Sosyal Psikoloji Bilgisi

2.9.Kariyer Planlama

2.10. Stres ve Öfke Yönetimi

2.11. Zor Kişiliklerle Başa Çıkma

2.12. Zaman Yönetimi

2.13. Beden Dili ve İmaj Yönetimi

2.14. Duygusal Zekâ

2.15. Motivasyon Yönetimi

3. Çalışma Hayatı ve Mesleki Yeterlilik Sistemi (6 saat)

3.1.Temel Çalışma Mevzuatı

3.2.İşgücü Piyasası, İstihdam Hizmetleri ve Politikaları

3.3.Meslek Analizi, Meslek Standardı ve Yeterliliklerin Kullanım Alanları

EK A3-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Önerilen Eğitime İlişkin Bilgiler Eğitim İçeriği:

1. İşyeri ve Eğitim-Öğretim Kurumuna Yönelik Danışmanlık Hizmetlerini Planlama ve Yürütme ( 8 saat)

1.1.Örgütlerde Yeni Yönetim Modelleri

1.2.İşe Alım ve Yerleştirme Süreci

1.3.İşyeri ve Eğitim Kurumu Ziyareti Uygulamaları

1.4.Milli Eğitim ve Sınav Sistemi

2. Danışmanlık Becerileri ( 11 saat)

2.1.Bilgi Toplama, Değerlendirme ve Raporlama Yöntemleri

2.2. Etkili İletişim ve İkna Teknikleri

2.3.Mülakat Teknikleri

2.4.Sunum Teknikleri ve Uygulama

2.5.Toplantı Yönetimi

2.6.Tanıtım Yapma ve İşbirliği Geliştirme

3. Temel Mevzuat ve Çalışma Hayatı (14 saat)

3.1.İşgücü Piyasası Analizleri

3.2.Türkiye Ekonomisi ve İşgücü Piyasasındaki Gelişmeler

3.3.Temel Çalışma Mevzuatı ve Teşvikler

3.4.Temel Mesleki Rehberlik ve Danışma Bilgisi

3.5.Ulusal Yeterlilik Sistemi 

Belge Alma Şartı: Yeterlilik belgesi alınabilmesi için bireyin A1, A2 ve A3 yeterlilik birimlerinin tümünden başarılı olması gerekmektedir. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.  Yeterlilik biriminin sadece bir kısmından başarılı olunması durumunda başarılı olunan bölümden alınan sınav notu 1 yıl geçerlidir. 1 yılı geçmesi durumunda katılımcının başarılı olduğu diğer sınavlara da tekrar katılması gerekir. Birim birleştirme yöntemi ile de belge almaya hak kazanılabilir.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemi: Sınavlar, İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Yeterliliği (11UY0017-6) ile belirlenmiş olan öğrenme çıktıları/başarım ölçütlerini değerlendirecek soru ve yöntemlerle, teorik sınav (T1) ve performansa dayalı sınav (P1, P2) şeklinde 2 aşamalı olarak gerçekleştirilir. Sınavın tüm bölümlerinden başarılı olan adaylar, İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) belgesi almaya hak kazanırlar.

Teorik sınavlarda, ilgili yeterlilik birimlerinde verilen bilgileri (BG) ölçecek çoktan tek seçmeli sorulardan oluşan test sınavı uygulanacaktır. Performansa dayalı sınavlar, adaylara ilgili yeterlilik birimindeki beceri ve yetkinlikleri (BY) ölçmeye yönelik uygulamaların yaptırılması ve performanslarının kontrol formları aracılığı ile değerlendirilmesi suretiyle gerçekleştirilecektir. Performansa dayalı sınavlarda başarılı sayılabilmek için birimde tanımlanan yeterli notu almak ve kritik adımların tamamından başarılı olmak gerekmektedir.

Ödenen ücret karşılığında adaylar, sınav tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde başarısız oldukları sınavlara 2. kez ücretsiz olarak katılabilirler. Ücretsiz sınav hakkını kullanmak için mutlaka sınav başvurusu yapılmalıdır.

Tablo: İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Belgelendirme Sınavının Yapısı   

 

A1

A2

A3

 

T1

A2/T1

A2/P1

A3/T1

A3/P1

A3/P2

Ölçülecek BG ve BY’ler

BG1-BG15

BG1-BG16

BY1-BY19

BG1-BG12

BY1-BY10, BY13

BY8, BY9, BY11-BY16

Kritik Adımlar

-

-

BY3, BY4, BY7, BY13

-

BY1, BY2, BY3, BY7, BY10

BY11, BY12

Başarı Notu (100 üzerinden)

70

70

70

70

70

70

Soru Sayısı

20

50

-

20

-

-

Gereken Doğru Cevap Sayısı

14

35

-

14

-

-

Sınav Süresi

30 dk.

75 dk.

15 dk.

30 dk.

15 dk.

10 dk.

T: Teorik Sınav                P: Performansa Dayalı Sınav

A2/P1  Danışan Görüşmesi Uygulaması 

A3/P1  İşveren Görüşmesi Uygulaması

A3/P2 Eğitim-Öğretim Kurumuna Yönelik Sunum Uygulaması

Belge Geçerlilik Süresi:   5 yıl

Gözetim Sıklığı: Belgenin verildiği tarihten sonra en geç 30. ayda olmak üzere belge sahiplerinden mesleki yetkinlik başarım raporu istenir. Bağımsız çalışan belge sahipleri hizmet bildirim formu vereceklerdir. ANAPER kesin tarihleri ve olabilecek değişiklikleri web sayfasında ilan edecektir.

Yeniden Belgelendirme: Yeniden belgelendirme için aşağıdaki yöntemlerden uygun olanı uygulanır:

a) Belge geçerlilik süresi içinde iş ve meslek danışmanı olarak;

 • Toplamda en az 2 yıl çalıştığına dair resmi kayıtları veya son 6 ay içerisinde halihazırda fiilen çalıştığına dair resmi kayıtları sunması,
 • En az 3 farklı danışan profilini içeren 5 danışan görüşmesi, en az 2 farklı işveren profilini içeren 5 işveren görüşmesi ve ortaöğretim veya yükseköğretim kurumlarını kapsayacak şekilde 3 eğitim-öğretim kurumu görüşmesi raporlarını içeren bir portfolyo sunulması,

b) A1/T1, A2/P1, A3/P1 ve A3/P2 sınavlarına girilmesi

Toplamda en az 2 yıl çalıştığına dair resmi kayıtları veya son 6 ay içerisinde halihazırda fiilen çalıştığına dair resmi kayıtları sunan adaylar yeniden belgelendirme kapsamındaki sınavların tamamına katılır. Portfolyosundaki değerlendirmelerde başarısız bulunan belge sahipleri sadece başarısız bulundukları kapsamdaki sınavlara katılırlar. Başarılı olurlarsa yeniden belgelendirilirler.

ANAPER Tarafından Gerçekleştirilen İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Belgelendirme Sınavına İlişkin Genel Bilgiler

 • Sınav yer ve saat bilgileri adayların sınav giriş belgelerinde belirtilir.
 • Adaylar, sınav giriş belgelerini web sayfasındaki kişisel hesaplarından indirerek çıktısını almalıdırlar.
 • Sınavlara girebilmek için sınav giriş belgesinin yanı sıra, resmi bir kimlik belgesinin bulundurulması zorunludur.
 • Sınavlarda uyulacak kurallar hem sınav giriş belgelerinde hem de ANAPER web sayfasında bildirilir.
 • Sınavın tüm bölümlerinden başarılı olmayan adaylar belge almaya hak kazanamaz. Bununla birlikte sınavın sadece bazı birimlerinden başarılı olan adaylara, talep etmeleri halinde yeterlilik birimi başarı durumu belgesi/yazısı verilir.
 • Adaylar sınavlarla ilgili her türlü gelişme ve bilgilendirmeyi https://anaperportal.anadolu.edu.tr adresinden ve portallarından takip etmekle yükümlüdür.
 • Tüm sınavlar kamera ile kayıt altına alınacaktır.

Teorik Sınavlara İlişkin Genel Bilgiler

 • İlke olarak sınavlar online sınav olarak uygulanır. Farklı yöntemlerin uygulanacak olması halinde sınav duyurusu ile ilan edilir.
 • Teorik sınavların tüm birimleri (A1/T1, A2/T1, A3/T1) tek oturumda tamamlanır.
 •  İlgili yeterlilik birimindeki teorik sınav sorularının hepsi eşit puanlı olup, yanlış cevaplar doğru cevapları etkilememektedir.
 • Teorik sınavlarda adaylara çoktan tek seçmeli sorulardan oluşan test sınavı uygulanacaktır.
 • Aksi belirtilmedikçe sınav soru ve cevapları yayımlanmaz.

Uygulama Sınavlarına İlişkin Genel Bilgiler

 • Uygulama sınavlarına girebilmek için teorik sınav oturumlarından başarılı olmak şartı aranmamaktadır.
 • Adaylar sınava girecekleri salon önündeki yoklama listesine isim ve tarih yazarak imza atmalıdırlar. Yoklama listesi, sınavın başlamasını izleyen ilk 30 dakika sonunda görevli tarafından teslim alınacak olup, geç gelen ve yoklama listesini imzalamayan adaylar sınava alınmayacaktır.
 • Yoklama listesinde adı ve imzası bulunduğu halde sırasını kaçırmış olan aday, diğer adayların sınavı tamamlandıktan sonra görevli tarafından ikinci kez çağırılarak sınava alınacaktır. İkinci kez çağırıldığında salon önünde hazır bulunmayan aday sınava katılmamış kabul edilir.
 • Uygulama sınavları aşağıdaki bölümlerden oluşur:

A2/P1 Danışan Görüşmesi Uygulaması: Adaylardan, A2 biriminden girecekleri ve danışan görüşmesi şeklinde gerçekleştirilecek performansa dayalı sınavda 11UY0017-6 İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) ile belirlenmiş beceri ve yetkinlikleri sergilemeleri beklenmektedir. Sınavda, adayın, kendisine sunulanlar arasından tesadüfi olarak seçeceği bir senaryo çerçevesinde, danışan rolü oynayan sınav görevlisi karşısında İş ve Meslek Danışmanı sorumluluklarını temsili olarak yerine getirmesi istenmektedir. Ayrıca adaylar sınav esnasında kendilerine verilen kişilik testini de yorumlayarak görüşmeyi yöneteceklerdir. Danışan rolü oynayan görevlinin farklı tepkiler (çekingen, agresif, konuşkan vb.) göstermesi söz konusu olabilecektir. Böyle durumlarda adayların danışanı ve süreci nasıl yönettiği ve kontrol altına aldığı önemlidir. Bu bölüm için verilen süre en az 15 dk.’dır. 15 dakikadan aşağı danışan görüşmesi yapılması halinde adaylar BAŞARISIZ sayılacaklardır. Adayların performansı kamera ile kayıt altına alınacaktır.

A3/P1 İşveren Görüşmesi Uygulaması: Adaylardan, A3 biriminden girecekleri ve işveren görüşmesi şeklinde gerçekleştirilecek performansa dayalı sınavda 11UY0017-6 İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) ile belirlenmiş beceri ve yetkinlikleri sergilemeleri beklenmektedir. Sınavda, adayın, kendisine sunulanlar arasından tesadüfi olarak seçeceği bir senaryo çerçevesinde, işveren rolü oynayan sınav görevlisi karşısında İş ve Meslek Danışmanı sorumluluklarını temsili olarak yerine getirmesi istenmektedir. İşveren rolü oynayan görevlinin farklı tepkiler (çekingen, önyargılı, işbirliğine açık, agresif vb.) göstermesi söz konusu olabilecektir. Böyle durumlarda adayların işvereni ve süreci nasıl yönettiği ve kontrol altına aldığı önemlidir. Bu bölüm için verilen süre en az 15 dk.’dır. 15 dakikadan aşağı işveren görüşmesi yapılması halinde adaylar BAŞARISIZ sayılacaklardır. Adayların performansı kamera ile kayıt altına alınacaktır.

A3/P2 Eğitim-Öğretim Kurumuna Yönelik Sunum Uygulaması:  Adaylardan, A3 biriminde girecekleri ve sunum uygulaması şeklinde gerçekleştirilecek performansa dayalı sınavda 11UY0017-6 İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) ile belirlenmiş beceri ve yetkinlikleri sergilemeleri beklenmektedir. Sınav öncesi adaylara sunum yapabilecekleri konular bildirilecek, adaylar bu konulardan birini tercih ederek sunum hazırlığı yapacak, hazırladıkları sunumları kendilerine bildiren süre ve formata uygun olarak ANAPER'e göndereceklerdir. Sınav salonlarında bilgisayar ve projeksiyon cihazları bulunmakta olup adayların göndermiş oldukları sunumlar sınav esnasında kullanılabilecektir. Hazırlanan sunumların sunum kurallarına uygunluğu da ayrıca değerlendirecektir. Arzu edenler ve belirtilen süre içinde bir sunum göndermemiş olanlar sınav esnasında yeterlilikte belirtilen diğer yöntemlerle (sözlü, tahta karşısında vb.) de sunum yapabilirler. ANAPER tarafından belirtilenler haricinde sınav salonuna hiçbir doküman, yardımcı materyal, sunuma veya yeterliliğe ait not, malzeme vb. getirilmeyecektir. Sunum için verilen süre EN AZ 10 dakika EN FAZLA 15 dakikadır. 10 dakikadan aşağı sunum  yapılması halinde adaylar BAŞARISIZ sayılacaklardır. Dolayısıyla sunumların 10 dakikadan az olmayacak şekilde süreye uygun olarak hazırlanması gerekmektedir. Adayların performansı kamera ile kayıt altına alınacaktır.

 

Copyright © Anadolu Üniversitesi Personel Belgelendirme Birimi 2014

Sayfalarda aksi belirtilmediği sürece site içindeki hiçbir döküman, sayfa, grafik, tasarım unsuru ve diğer unsurlar izin alınmaksızın kopyalanamaz, başka yere taşınamaz, alıntı yapılamaz, internet üzerinde veya her ne suretle olursa olsun kitle iletişim araçlarında ve medyada yayınlanamaz ve kullanılamaz. Bu kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır.