SERVİS GÖREVLİSİ (SEVİYE 2)

İlgili Meslek Standardı: Servis Görevlisi (Seviye 2) Ulusal Meslek Standardı (10UMS0049-2)

Yeterlilik Birimleri:

 1. Zorunlu Birimler

12UY0093-2/A1 İş Sağlığı, Güvenliği Faaliyetleri ve Çevre Koruma Mevzuatı

12UY0093-2/A2 İş Organizasyonu

12UY0093-2/A3 Servis Öncesi İşlemler

12UY0093-2/A4 Servis İşlemleri

12UY0093-2/A5 Gün/Vardiya Sonu İşlemler

12UY0093-2/A6 Periyodik İşlemler

12UY0093-2/A7 Mesleki Gelişime İlişkin Faaliyetler

 1. Seçmeli Birimler

12UY0093-2/B1 Yabancı Dil

Yeterlilik Sınavına Giriş Şartı: Herhangi bir ön şart bulunmamaktadır.

Belge Alma Şartı: Yeterlilik belgesi alınabilmesi için A grubu zorunlu yeterlilik birimlerinin hepsinden başarılı olunması gerekmektedir. Yeterlilik belgesi alınması için gerekli sınavların hepsinden 1 yıl içerisinde başarılı olunması zorunludur. Başarısız olunan sınav bölümüne/bölümlerine 1 yıl içinde tekrar başvurup girilebilir. 1 yılı geçmesi durumunda katılımcının başarılı olduğu diğer sınavlara da tekrar katılması gerekir. Birim birleştirme yöntemi ile de belge almaya hak kazanılabilir.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemi: Sınavlar, Servis Görevlisi (Seviye 2) Ulusal Yeterliliği (12UY0093-2) ile belirlenmiş olan öğrenme çıktıları/başarım ölçütlerini değerlendirecek soru ve yöntemlerle, teorik sınav (T1, T2) ve performansa dayalı sınav (P1) şeklinde 2 aşamalı olarak gerçekleştirilir.

Teorik sınavlarda, adayın sınav öncesinde yapacağı tercihe göre, ilgili başarım ölçütlerini ölçecek çoktan tek seçmeli test sınavı (T1) veya açık uçlu sözlü sınav (T2) uygulanacaktır. Performansa dayalı sınavlar, adaylara ilgili başarım ölçütlerini ölçmeye yönelik uygulamaların yaptırılması ve performanslarının kontrol formları aracılığı ile değerlendirilmesi suretiyle gerçekleştirilecektir.

Ödenen ücret karşılığında adaylar, sınav tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde başarısız oldukları sınavlara 2. kez ücretsiz olarak katılabilirler. Ücretsiz sınav hakkını kullanmak için mutlaka sınav başvurusu yapılmalıdır.

ANAPER, sadece A grubu zorunlu yeterlilik birimlerinden sınav yapacak olup, B grubu seçmeli (yabancı dil) birimlerinden sınav yapmayacaktır.

Belge Geçerlilik Süresi: 5 yıl

Gözetim: Belgenin alındığı tarihten itibaren 40. ayda mesleki performans değerlendirme formu aracılığıyla gözetim yapılır.

Belge Yenileme: Belgenin iptalini gerektirecek bir durum oluşmaması ve belge geçerlilik süresi içinde gözetimde başarılı olunması halinde, başvuru tarihinden itibaren toplamda en az 12 ay çalıştığını belgelendiren kişiler 60. ayda ikinci bir gözetime daha tabi tutulur. Tüm performans değerlendirmelerinin sonucu olumlu ise belge 5 yıl daha uzatılır. Belge yenileme şartlarının yerine getirilememesi halinde kişiler güncel bilgileri içeren yeterlilik sınavına alınır. İkinci 5 yılın sonunda güncel bilgileri içeren teorik ve pratik sınav yapılır.

Tablo: Servis Görevlisi (Seviye 2) Sınav Bilgileri

 

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

T1

T2

T1

T2

P1

T1

T2

P1

P1

P1

P1

T1

T2

Ölçülecek Öğrenme Çıktıları/Başarım Ölçütleri

1, 2

1, 2

1.1, 2.3, 2.4, 3

1.1, 2.3, 2.4, 3

1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2

1, 2

1, 2

1, 2.1, 2.2, 2.3, 3, 4, 5, 6, 7, 8

1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 2, 3, 4

 

1, 2, 3, 4

 

1

 

1

Başarı Notu (100 üzerinden)

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

Soru Sayısı

20

10

10

5

-

10

8

-

-

-

-

10

4

Gereken Doğru Cevap Sayısı

14

-

7

-

-

7

-

-

-

-

-

7

-

Sınav Süresi

25 dk

20 dk

15 dk

10 dk

5 dk

15 dk

15 dk

20 dk

10 dk

15 dk

10 dk

15 dk

10 dk

T1: Yazılı Teorik Sınav    T2: Sözlü Teorik Sınav    P1: Performansa Dayalı Sınav

 

A2/P1 İş Organizasyonu Uygulaması

A3/P1 Servis Öncesi Yapılan işlemlerin Uygulaması

A4/P1 Servis Sırasında Yapılan işlemlerin Uygulaması

A5/P1 Gün/Vardiya Sonu İşlemler Uygulama Sınavı

                                               A6/P1 Uygulama Sınavı

 

ANAPER Tarafından Gerçekleştirilen Servis Görevlisi (Seviye 2) Belgelendirme Sınavına İlişkin Genel Bilgiler

 • Sınav yer ve saat bilgileri adayların sınav giriş belgelerinde belirtilir.
 • Adaylar, sınav giriş belgelerini sınavlardan 1 hafta önce web sayfasındaki kişisel hesaplarından indirerek çıktısını almalıdırlar.
 • Sınavlara girebilmek için sınav giriş belgesinin yanı sıra, resmi bir kimlik belgesinin bulundurulması zorunludur.
 • Sınavlarda uyulacak kurallar hem sınav giriş belgelerinde hem de ANAPER web sayfasında bildirilir.
 • Sınavın tüm bölümlerinden başarılı olmayan adaylar belge almaya hak kazanamaz. Bununla birlikte sınavın sadece bazı birimlerinden başarılı olan adaylara, talep etmeleri halinde yeterlilik birimi başarı durumu belgesi/yazısı verilir.
 • Adaylar sınavlarla ilgili her türlü gelişme ve bilgilendirmeyi http://anaper.anadolu.edu.tr adresinden ve portallarından takip etmekle yükümlüdür.

Teorik Sınavlara İlişkin Genel Bilgiler

 • Teorik sınavlar (T1, T2) adayların sınav başvurusunda yaptıkları tercihe bağlı olarak tek veya birden fazla oturumda gerçekleştirilebilir.
 • Adaylar sınav başvurularında, çoktan seçmeli test sınava katılmak istemeleri halinde T1, açık uçlu soruların sorulacağı sözlü sınava katılmak istemeleri halinde T2 sınavını seçeceklerdir.
 • Adaylar teorik sınav (T1, T2) seçimi yaparken, yeterlilik birimi bazında farklı tercihte bulunabilirler. Ancak ücretsiz sınav hakkının kullanımında teorik sınav tercihinde değişiklik yapılamaz.
 • A1/T1, A2/T1, A3/T1 ve A7/T1 bölümlerinde adaylara çoktan tek seçmeli sorulardan oluşan test sınavı uygulanacaktır. Bu kısımda, aynı yeterlilik birimi kapsamındaki soruların hepsi eşit puanlı olup, yanlış cevaplar doğru cevapları etkilememektedir.
 • A1/T2, A2/T2, A3/T2 ve A7/T2 bölümlerinde sorulacak aynı yeterlilik birimi kapsamındaki soruların hepsi eşit puanlı olup, adayın her bir soruya verdiği cevap değerlendirici tarafından puanlanır.
 • T2 sınavını tercih eden ve öğrenim durumunu belgeleyemeyen adayların okuryazar olduklarının tespit edilebilmesi için, sınav öncesi 50-100 kelimelik bir metin okutulacaktır. Okuryazar olmadığı tespit edilen adayın sınavı iptal edilir.
 • Aksi belirtilmedikçe sınav soru ve cevapları yayımlanmaz.

Uygulama Sınavlarına İlişkin Genel Bilgiler

 • Uygulama sınavlarına girebilmek için teorik sınav oturumlarından başarılı olmak şartı aranmamaktadır.
 • Adaylar sınava girecekleri salon önündeki yoklama listesine isim ve tarih yazarak imza atmalıdırlar.
 • Yoklama listesi, sınavın başlamasını izleyen ilk 30 dakika sonunda Salon Başkanları tarafından teslim alınacak olup, geç gelen ve yoklama listesini imzalamayan adaylar sınava alınmayacaktır.
 • Yoklama listesinde adı ve imzası bulunduğu halde sırasını kaçırmış olan aday, diğer adayların sınavı tamamlandıktan sonra Salon Başkanı tarafından ikinci kez çağırılarak sınava alınacaktır. İkinci kez çağırıldığında salon önünde hazır bulunmayan aday sınava katılmamış kabul edilir.
 • Uygulama sınavları kamera ile kayıt altına alınacaktır.
 • Adayın performansı, her bir yeterlilik biriminde ölçülmesi öngörülen öğrenme çıktılarının başarım ölçütlerini içerecek şekilde oluşturulan senaryoların uygulatılması ve hazırlanan kontrol listesi aracılığıyla değerlendirilmesi yöntemiyle ölçülür.
 • Uygulama sınavları, bir restoran olarak hazırlanmış sanal bir ortamda gerçekleştirilir. Hazırlanan mekandaki tüm unsurların ve donanımların sınavın bir parçası olduğu göz önüne alınmalıdır. Adaylar, amirinden aldığı talimatları ve sınav ortamında karşılaştığı/tespit ettiği sorunların gereğini yerine getirmelerine göre değerlendirileceklerdir.
 • Uygulama sınavları aşağıdaki bölümlerden oluşur:

A2/P1 İş Organizasyonu Uygulaması: Sınavın bu bölümünde aday, bir restoran olarak hazırlanmış sınav mekânında kendisine verilen dokümanlardan (restorana ait talimatlar/izlekler) ve malzemelerden (isimlik, üniforma, restoran bilgi panosu vb.) uygun olanlarını kullanarak amirinin talimatına göre işe hazırlanacaktır. Adayın sınavın bu bölümündeki performansı, bir değerlendirici tarafından, A2/P1 yeterlilik birimindeki başarım ölçütlerinin gerçekleştirilme durumuna göre değerlendirilir.

A3/P1 Servis Öncesi Yapılan İşlemlerin Uygulaması: : Sınavın bu bölümünde aday, bir restoran olarak hazırlanmış sınav mekânında kendisine verilen dokümanlardan (restorana ait talimatlar/izlekler) ve malzemelerden (temizlik malzemesi, masa örtüleri, peçeteler, masa, sandalye, baharatlık, sosluk, kuver takımı vb.) uygun olanlarını kullanarak, amirinin talimatına göre servis öncesi temizlik ve hazırlık işlemlerini gerçekleştirecektir. Sınav ortamındaki tüm unsurların ve malzemelerin sınavın bir parçası olduğu göz önüne alınmalı ve buna uygun davranılmalıdır. Adayın sınavın bu bölümündeki performansı, bir değerlendirici tarafından, A3/P1 yeterlilik birimindeki başarım ölçütlerinin gerçekleştirilme durumuna göre değerlendirilir.

A4/P1 Servis Sırasında Yapılan İşlemlerin Uygulaması: Sınavın bu bölümünde aday, bir restoran olarak hazırlanmış sınav mekânında kendisine verilen dokümanlardan (restorana ait talimatlar/izlekler, sipariş fişi) ve malzemelerden (servant, kuver takımları, baharatlık, sosluk, sürahi, bardak, maşa, çeşitli yiyecekler vb.) uygun olanlarını kullanarak, amirinin talimatına göre servis işlemlerini gerçekleştirecek ve müşterilerle ilgilenecektir. Sınav ortamındaki tüm unsurların, davranışların ve malzemelerin sınavın bir parçası olduğu göz önüne alınmalı ve buna uygun davranılmalıdır. Adayın sınavın bu bölümündeki performansı, bir değerlendirici tarafından, A4/P1 yeterlilik birimindeki başarım ölçütlerinin gerçekleştirilme durumuna göre değerlendirilir.

A5/P1 Gün/Vardiya Sonu İşlemler Uygulama Sınavı: Sınavın bu bölümünde aday, bir restoran olarak hazırlanmış sınav mekânında kendisine verilen dokümanlardan (restorana ait talimatlar/izlekler, eşya çıkış formu vb.) ve malzemelerden (servant, kuver takımları, baharatlık, sosluk, tabak takımları, temizlik malzemeleri vb.) uygun olanlarını kullanarak, amirinin talimatına göre gün sonu işlemlerini gerçekleştirecektir. Sınav ortamındaki tüm unsurların, davranışların ve malzemelerin sınavın bir parçası olduğu göz önüne alınmalı ve buna uygun davranılmalıdır. Adayın sınavın bu bölümündeki performansı, bir değerlendirici tarafından, A5/P1 yeterlilik birimindeki başarım ölçütlerinin gerçekleştirilme durumuna göre değerlendirilir.

A6/P1 Uygulama Sınavı: Sınavın bu bölümünde aday, bir restoran ve restoran deposu olarak hazırlanmış sınav mekânında kendisine verilen dokümanlardan (restorana ait talimatlar/izlekler vb.) ve malzemelerden (kuver takımları, tabak takımları, bardaklar vb.) uygun olanlarını kullanarak, amirinin talimatına göre periyodik temizlik, ilaçlama, malzeme sayımı vb. işlemlerin gerçekleştirilmesine yardımcı olacaktır. Sınav ortamındaki tüm unsurların ve malzemelerin sınavın bir parçası olduğu göz önüne alınmalı ve buna uygun davranılmalıdır. Adayın sınavın bu bölümündeki performansı, bir değerlendirici tarafından, A6/P1 yeterlilik birimindeki başarım ölçütlerinin gerçekleştirilme durumuna göre değerlendirilir.

Copyright © Anadolu Üniversitesi Personel Belgelendirme Birimi 2014

Sayfalarda aksi belirtilmediği sürece site içindeki hiçbir döküman, sayfa, grafik, tasarım unsuru ve diğer unsurlar izin alınmaksızın kopyalanamaz, başka yere taşınamaz, alıntı yapılamaz, internet üzerinde veya her ne suretle olursa olsun kitle iletişim araçlarında ve medyada yayınlanamaz ve kullanılamaz. Bu kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır.