• Her türlü itiraz ve şikâyet öncelikli olarak ANAPER yönetimi ve ilgili birim tarafından ele alınarak değerlendirilir.
 • İtirazların/şikayetlerin değerlendirilmesiyle ve sonuçların bildirilmesiyle ilgili süreler aşağıdaki gibidir:
  • Sorulara itirazın değerlendirilmesi: İtirazda bulunma süresinin sona erdiği tarihten itibaren 3 (üç) işgünü
  • Sonuçlara itirazın değerlendirilmesi: İtirazda bulunma süresinin sona erdiği tarihten itibaren 10 (on) işgünü
  • Kararlara itirazın değerlendirilmesi: İtirazda bulunma süresinin sona erdiği tarihten itibaren 10 (on) işgünü
  • Şikâyetlerin değerlendirilmesi: İlke olarak şikâyetin alındığı tarihten itibaren 15 (onbeş) işgünü
  • Sonuçların bildirilmesi: Değerlendirme süreleri sona erdikten sonra en fazla 3 (üç) işgünü (resmi yazılarda bu süre yazının postaya verildiği tarihi ifade edecek şekilde)
 • Mücbir sebepler, yasal gereklilikler, itirazın/şikâyetin çözümlenmesinin farklı kurum/kişi vb. görüşlerinin alınmasına ve prosedürlerin işletilmesine bağlı olması gibi nedenlerin oluşması durumunda, özellikle şikâyetlerin değerlendirilmesi için gereken süreler uzayabilir. Bu durum, gerekçeleriyle birlikte başvuru sahibine bildirilir.
 • Teorik sınav soru ve sonuçlarına yapılan itirazlar, itiraza konu olan soruların alan uzmanlarıyla incelenmesi, teorik sınav cevap kağıtlarının veya sayısal verilerinin yeniden değerlendirilmesi yoluyla gerçekleştirilir.
 • İptal edilen soruların olması durumunda söz konusu sorunun tüm adaylar tarafından doğru yapıldığı kabul edilerek teorik sınav sonuçları yeniden değerlendirilir ve yeni sonuçlar adaylara duyurulur.
 • Uygulama sınav sonuçlarına yapılan itirazlar, itiraz sahibinin sınavında görev almamış yeni değerlendiricilerin ilgili sınav kayıtlarını inceleyerek yeniden puan vermesi yoluyla gerçekleştirilir. Yeni puanın, itiraz öncesindeki puanın altında olması durumunda eski puan geçerli kabul edilir ve ilan edilen notta herhangi bir değişklik yapılmaz.
 • Belgelendirmeye yönelik kararlara (belgelendirme, yeniden belgelendirme, askı, iptal, gözetim vb.) yönelik itirazlar Program Komitesi tarafından değerlendirilir.
 • Şİkayetler ANAPER Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.
 • İtiraz veya şikâyete konu olan soruna eylemleri veya kararlarıyla neden olmuş kişiler ile başvuru sahibi veya şikâyete konu olan kişi ile 3. dereceye kadar (3. derece dâhil) altsoy, üstsoy, yansoy ve kayın hısımlığı ilişkisi bulunan kişiler, söz konusu itiraz ve şikâyet başvurusuyla ilgili kararların verilmesine katılamazlar.
 • İtirazın/şikâyetin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin tüm bilgilendirmeler itiraz/şikâyet sahibine ilgilisi tarafından ANAPER portal üzerinden yapılır. Gerekli hallerde e-posta, SMS, duyuru vb. yöntemler de kullanılabilir. Talep edilmesi halinde resmi yazı ile bildirim yapılabilir.

Copyright © Anadolu Üniversitesi Personel Belgelendirme Birimi 2014

Sayfalarda aksi belirtilmediği sürece site içindeki hiçbir döküman, sayfa, grafik, tasarım unsuru ve diğer unsurlar izin alınmaksızın kopyalanamaz, başka yere taşınamaz, alıntı yapılamaz, internet üzerinde veya her ne suretle olursa olsun kitle iletişim araçlarında ve medyada yayınlanamaz ve kullanılamaz. Bu kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır.