Belgelendirme sınavları, kişilerin,sınavına katıldıkları mesleği yapabilmek için gereken ve ilgili ulusal yeterlilikte tanımlanmış olan asgari bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olduklarını belgelemek amacıyla yapılmaktadır.

Hayır. Belgelendirme sınavları istihdam sınavı değildir. Sadece, sınavlarda başarılı olan kişilerin mesleki yeterlilik belgesi alabilmesine olanak sağlayan bir belgelendirme sınavıdır. Belge almaya hak kazanan kişiler istihdam koşullarını kendileri araştırmalıdır.

Hayır. Mesleki Yeterlilik Belgelleri bir istihdam garantisi sağlamaz. İşverenler, mesleki yeterlilik belgesine sahip olmanın yanı sıra işe başvuru ve alım için farklı koşullar belirleyebilir (örneğin KPSS puanı, mezuniyet durumu, yabancı dil bilgisi vb.).

Belgelendirme sınavları bir istihdam sınavı olmayıp, işe alım öncesi veya istihdam yapılacak olması durumunda açılan sınavlar değildir. İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) belgelendirme sınavı da bir istihdam sınavı olmadığı gibi herhangi bir kamu kurumu için de gerçekleştirilmemektedir. Başka bir deyişle, sınavların yapılmasıyla kamuda işe alım olması arasında herhangi bir ilişki yoktur. İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Mesleki Yeterlilik Belgesi sahipleri kamuda olduğu gibi özel sektörde de çalışabilmektedirler. Ayrıca, daha önce sınavın bir kısmından başarısız olan adayların da ücretsiz sınav haklarını kullanabilmeleri ve alınan akreditasyon ve yetkilendirmenin bir gereği olarak da her yıl belgelendirme sınavlarının yapılması gereklidir.

Belgelendirme sınavlarının genel kapsamı MYK tarafından yayınlanmış ve ANAPER web sayfasından da erişimi sağlanmış olan ilgili Ulusal Yeterlilikler ile belirlenmiştir. MYK tarafından yetkilendirilen belgelendirme kuruluşları bu yeterlilikte belirtilen kapsama uygun sınavlar yapmakla yükümlüdür.

Belgelendirme sınav soruları ilgili alanda uzman kişilere ANAPER tarafından hazırlattırılmaktadır.  Soruların uygunluğu TÜRKAK ve MYK tarafından olduğu gibi, ISO 17024 standardı gereği ilgili Program Komiteleri tarafından da değerlendirilmektedir.

Belgelendirme sınavlarında uygulanması gereken genel ölçme ve değerlendirme yöntemi MYK tarafından yayınlanmış ve ANAPER web sayfasında da erişilebilir olan ilgili Ulusal Yeterlilikler ile belirlenmektedir. MYK tarafından yetkilendirilen belgelendirme kuruluşları bu yeterlilikte belirtilen ölçme ve değerlendirme yöntemine uygun süreçler tasarlayıp işletmekle yükümlüdür.

Gerek teorik, gerek uygulama sınavlarında adayların bilgi, beceri ve yetkinliklerinin ölçüleceği öğrenme çıktıları ve başarım ölçütleri ilgili Ulusal Yeterliliklerde verilmiştir. Ayrıca Ulusal Yeterliliklerde eğitim tavsiyeleri de yer almaktadır. Adaylar söz konusu konuları, öğrenme çıktırlarını ve başarım ölçütlerine yönelik bilgileri içeren çok çeşitli kaynaklardan araştırma yapabilir ve çalışabilirler. Tavsiye edilebilecek örnek kaynaklar, referanslar olması durumunda bunlar ANAPER web sayfasında belirtilir. Ancak, bu şekildeki öneriler sadece fikir verme ve yol gösterme amaçlı olup, sınav sorularının birebir bu kaynaklardan çıkacağı anlamına gelmemektedir.

MYK onaylı Mesleki Yeterlilik Belgesini alabilmek için MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarında sınava girip, sınavların tüm oturumlarında başarılı olmak gerekmektedir. Belge almaya yönelik diğer şartlar Ulusal Yeterliliklerde belirtilmekte ve ANAPER web sayfasından duyurulmaktadır.

Mesleki Yeterlilik Belgelerinin geçerlilik süresi, her bir Ulusal Yeterlilikte belirtilmiştir. Örneğin, İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Yeterliliği'ne göre, İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Mesleki Yeterlilik Belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır. Bu süreler ayrıca ANAPER web sayfasında yer alan Belgelendirme Hizmetleri > Programlar menüsü altında da verilmektedir.

Her bir belgelendirme sınavına giriş şartı ilgili Ulusal Yeterlilik'te belirtilmiş olup ANAPER web sayfasında ve sınav duyurularında ayrıca ilan edilmektedir. Örneğin, İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) belgelendirme sınavına giriş şartları MYK tarafından 11UY0017-6 İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Yeterliliği ile belirlenmiş olup, sadece 4 yıllık bir lisans mezunu olmaktır. YÖK tarafından denkliği kabul edilmiş yurtdışı lisans mezuniyetleri de kabul edilmektedir.

Her bir belgelendirme sınavına giriş şartı ilgili Ulusal Yeterlilik'te belirtilmiş olup ANAPER web sayfasında ve sınav duyurularında ayrıca ilan edilmektedir. Örneğin, İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) belgelendirme sınavına giriş için bir yaş sınırlaması bulunmamaktadır.

Sınav başvuruları ANAPER tarafından ilan edilen tarihler arasında iki aşamalı olarak gerçekleştirilmektedir. İlk aşama ANAPER web sayfası üzerinden ön başvurunun yapılması, ikinci aşama ise talep edilen evrakların ANAPER’e ise elden veya kargo/posta ile ulaştırılması şeklinde gerçekleştirilmektedir.

Kesin başvuruları kabul edilen adayların bilgilendirilmesi, adayların ön başvurular sırasında beyan ettikleri e-posta adreslerine gönderilecektir. Ayrıca adaylar, ön başvuru sırasında kendileri için oluşturulan kişisel portallarından (http://sinav.anadolu.edu.tr/anaper ) gerekli bilgileri edinebilirler.

Sınavlar teorik ve performansa dayalı uygulama sınavları şeklinde iki farklı aşamada gerçekleştirilecek olup, sınavların gerçekleştirileceği iller ANAPER web sayfasında ilan edilir.

Ödenen ücret karşılığında adaylar, sınav tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde başarısız oldukları sınavlara 2. kez ücretsiz olarak katılabilirler. Ücretsiz sınav hakkını kullanmak için mutlaka sınav başvurusu yapılmalıdır.

Hayır. Ücretsiz sınav hakkınızı ilk sınav için ücretinizi yatırdığınız yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunda kullanabilirsiniz. Başka bir yetkilendirilmiş kuruluşta sınava girmek istiyorsanız o kuruluşun belirlediği ücret tarifesine uygun sınav ücretini yatırmak ve şartları yerine getirmeniz gerekmektedir.

Evet. Sınava ücretsiz olarak katılacakların da mutlaka sınav başvurusunu yapmaları ve ANAPER web sayfasında ilan edilen başvuru şartlarını yerine getirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde söz konusu başvuru yapılmamış kabul edilir.

Hayır. Sınava katılmamanız durumunda ödediğiniz ücret karşılığındaki sınav haklarınızdan bir tanesini kullanmış sayılırsınız. Bu hakkın saklı tutulması ve başka bir sınava aktarılması söz konusu değildir.

Sınav başvuru şartlarını sağlamayan ve ANAPER tarafından başvurusu onaylanmayan adayların ücretleri iade edilir. Ücret iadesi almak isteyen adayların ANAPER’e başvurmaları gerekmektedir. Kesin başvuru kabulü yapılan adaylara ücret iadesi yapılmaz.

Belge ücreti, sadece sınavın tüm oturumlarında başarılı olup belge almaya hak kazanan adaylardan alınan bir ücrettir. Bu sebeple sınav ücretinden haricen alınır.

İlk kez sınav başvurusu yapacağınız yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşuna sınav bölümü bazında başvuru yapamazsınız; yeterlilik birimi bazında başvuru yapabilirsiniz. Ancak, başarısız olduğunuz bir bölüm olması durumunda aynı kuruluşa tekrar bölüm bazlı başvuru yapabilirsiniz.

Sınav notlarının geçerliliği ilgili Ulusal Yeterlilikte belirtilmiştir. ANAPER'in sınav ve belgelendirme yapmakla yetkilendirildiği ulusal yeterliliklerin tamamında bu süre 1 yıldır. 1 yıldan sonra zaman aşımına uğradığı için geçerliliği sona eren sınav bölümlerine ücret ödeyerek tekrar girmek gereklidir. Yeterlilik biriminin tamamının başarılmış olması durumunda ise yeterlilik biriminin geçerliliği 2 yıldır. Bu kurala uymayan farklı durumlar ulusal yeterlilikte belirtilir.

Sınavlarda başarılı olan kişilere verilen Mesleki Yeterlilik Belgeleri'nin geçerlilik süresi boyunca ilgili alanda çalışan kişilerin belgelerini amacına uygun olarak kullanıp kullanmadıklarını ve gerekli şartları taşımayı sürdürüp sürdürmediklerini denetlemek için gözetim ve yeniden belgelendirme süreçleri işletilmektedir. Gözetim ve yeniden belgelendirme faaliyetleri, ilgili Ulusal Yeterliliği’e göre gerçekleştirilir.

Gözetim kanıtlarını kendilerine belirtilen süreler içinde sunmayan kişilerin belgeleri askıya alınır. Gözetime yönelik detaylı bilgiye Belgelendirme Hizmetleri > Gözetim menüsünden erişilebilir.

Yeniden belgelendirme sınavına girip belgesinin süresini uzatmayan kişilerin belgeleri süresi dolduğu için kullanılamaz.

Sınavda başarısız olma durumda belge yenilenmez ve eski belge süresi dolduğu için geçerliliğini kaybeder. Bu durumdaki bir kişinin belge alabilmek için belgelendirme sınavının tamamına katılması gereklidir.

Belgelerin askıya alınması durumunda, belge sahiplerinin ANAPER tarafından bildirilen şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu şartları doğru ve zamanında yerine getiren adayların belgeleri askıdan indirilir.

Dosya yoluyla yapılan yeniden belgelendirme başvurularında tüm evraklar olası eksiklik ve hatalar için incelenir ve tespiti halinde başvuru sahiplerine eksikliğin giderilmesi yönünde ek süre verilir. Bundan sonra yapılacak değerlendirmede dosya incelemesi sonucu başvuru sahibi başarısız bulunduysa ilgili yeterlilikte belirtilen belge yenileme usulü uyarınca uygulama gerçekleştirilir.  Örneğin İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Revizyon 01 kapsamında dosya değerlendirmesinden başarısız olan kişilerin yeniden belgelendirme sınavlarının ilgili bölümlerine katılmaları istenmektedir. 

Mesleki yeterliliğe ilişkin bir eksiklik nedeniyle belgenin iptal edilmesi durumu aynı alanda yeniden sınava girme hakkını engellememektedir.

Copyright © Anadolu Üniversitesi Personel Belgelendirme Birimi 2014

Sayfalarda aksi belirtilmediği sürece site içindeki hiçbir döküman, sayfa, grafik, tasarım unsuru ve diğer unsurlar izin alınmaksızın kopyalanamaz, başka yere taşınamaz, alıntı yapılamaz, internet üzerinde veya her ne suretle olursa olsun kitle iletişim araçlarında ve medyada yayınlanamaz ve kullanılamaz. Bu kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır.